Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2020
Incoterms 2020

Akce

Přepravní smlouva a smlouva zasílatelská v železniční nákladní přepravě

 • Datum konání: 12.11.2018, 09:00
 • Datum ukončení: 12.11.2018, 17:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Přepravní smlouva a smlouva zasílatelská v železniční nákladní přepravě

Určeno pro:

Seminář je určen především pro aktéry z oblasti železniční nákladní přepravy. Rozhodně by si jej neměli nechat ujít dopravci a jejich zákazníci z řad odesílatelů, subjekty zabývající se zasílatelstvím a pracovníci pojišťoven. Přínosem bude nepochybně pro právnickou veřejnost, stejně jako pro zástupce akademické obce, ať už právnické, ekonomické, nebo dopravní.

Přednášející:

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. – je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci doktorského studia pobýval semestr rovněž na Skandinávském institutu pro námořní právo při univerzitě v Oslo. Je autorem komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách (nakladatelství Wolters Kluwer), pro právní informační systém ASPI komentoval rovněž Úmluvu COTIF a Předpisy CIM, dále publikoval řadu článků na téma dopravního práva ať už v odborných právnických časopisech (Obchodněprávní revue, Obchodní právo), tak i v periodicích zaměřujících se na dopravu (Dopravní noviny, Logistika). Články z oblasti dopravního práva publikuje rovněž na internetu (především epravo.cz). V oblasti dopravního práva se věnuje rovněž lektorské činnosti (Úmluva CMR, zákon o dráhách, bodový systém). V současnosti působí v advokátní kanceláři Rödl & Partner, advokáti, v.o.s.

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30 Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy (především smlouva o přepravě věci) a smlouvy zasílatelské provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. Odlišení přepravní smlouvy od smlouvy zasílatelské a osoby zasílatele od osoby dopravce. Vznik přepravní smlouvy a její vztah k přepravnímu dokumentu, náležitosti přepravního dokumentu, výše přepravného, odpovědnost dopravce a možnost zproštění se odpovědnosti případně její limitace daná českou právní úpravou, zvláštní úprava provedená nařízením č. 1/2000 Sb. o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Soudobá relevantní judikatura k přepravní a zasílatelské smlouvě.

10:30 - 10:45 Přestávka na kávu / čaj

10:45 - 12:15 Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy - pokračování. Případy použití českého právního řádu a možnosti jeho nahrazení cizím právním řádem. Prostor pro úpravu smluvními přepravními podmínkami a požadavky na jejich aplikaci. Příslušné soudy pro spory z železničních přeprav.

12:15 – 13:15 Oběd

13:15 - 14:45 Přepravní smlouva v mezinárodní železniční nákladní přepravě. Úmluva COTIF, předpisy CIM. Rozsah použití předpisů CIM, prostor pro smluvní volnost stran, povinnosti odesílatele a dopravce, problematika přepravního dokumentu. Dodací lhůta a důsledky jejího překročení. Odpovědnost dopravce za ztrátu zásilky a zpoždění s jejím dodáním – možnost liberace dopravce z odpovědnosti, limity plnění a ztráta oprávnění dovolávat se limitů plnění. Problematika provádění přepravy vícero dopravci.

14:45 - 15:00 Přestávka na kávu / čaj

15:00 – 16:30 Přepravní smlouva podle CIM – pokračování. Přepravy v režimu CIM/SMGS a přepravy prováděné výlučně podle SMGS. Uplatňování nároků z přepravní smlouvy v mezinárodní přepravě – problematika pasivní legitimace, příslušného soudu a promlčecí lhůty. Zabavení a obstavení železničních vozidel dopravce za účelem výkonu rozhodnutí.

16:30 - 17:00 Závěrečná diskuse, ukončení semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5%, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10%, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15%

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy