Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Akce

Přepravní smlouva v železniční nákladní přepravě

 • Datum konání: 20.11.2017, 09:00
 • Datum ukončení: 20.11.2017, 17:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Přepravní smlouva v železniční nákladní přepravě

Určeno pro:

Seminář je určen především pro aktéry z oblasti železniční nákladní přepravy. Rozhodně by si jej neměli nechat ujít dopravci a jejich zákazníci z řad odesilatelů, subjekty zabývající se zasilatelstvím a pracovníci pojišťoven. Přínosem bude nepochybně pro právnickou veřejnost, stejně jako pro zástupce akademické obce, ať už právnické, ekonomické, nebo dopravní.

Přednášející:

JUDr. Jiří Lojda, LL.M. EUR., Ph.D. – je absolventem Právnické fakulty Univerzity Karlovy a Ludwig-Maximilians-Universität v Mnichově. V rámci doktorského studia pobýval semestr rovněž na Skandinávském institutu pro námořní právo při univerzitě v Oslo. Je autorem připravovaného komentáře k zákonu č. 266/1994 Sb., o dráhách (nakladatelství Wolters Kluwer), pro právní informační systém ASPI komentoval rovněž Úmluvu COTIF a Předpisy CIM, dále publikoval řadu článků na téma dopravního práva ať už v odborných právnických časopisech (Obchodněprávní revue, Obchodní právo), tak i v periodicích zaměřujících se na dopravu (Dopravní noviny, Logistika). Články z oblasti dopravního práva publikuje rovněž na internetu (především epravo.cz). V oblasti dopravního práva se věnuje rovněž lektorské činnosti (Úmluva CMR, zákon o dráhách, bodový systém).

Program:

08:30 – 09:00 Registrace

09:00 – 09:05 Úvodní slovo - zástupce ICC ČR

09:05 – 10:30

Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy, provedená zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (především smlouva o přepravě věci podle § 2555 a násl.) a nařízením vlády č. 1/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní nákladní dopravu. Případy použití českého právního řádu a možnosti jeho nahrazení cizím právním řádem. Vznik přepravní smlouvy a její vztah k přepravnímu dokumentu, náležitosti přepravního dokumentu, výše přepravného, odpovědnost dopravce a možnost zproštění se odpovědnosti případně její limitace daná českou právní úpravou, zvláštní přepravy podle nařízení vlády (např. přeprava živých zvířat, odpadů, věcí podléhajících rychlé zkáze). Odlišení přepravní smlouvy od smlouvy zasilatelské a osoby zasilatele od osoby dopravce.

10:30 - 10:45 Přestávka na kávu / čaj

10:45 - 12:15

Vnitrostátní právní úprava přepravní smlouvy - pokračování. Přehled relevantních soudních rozhodnutí. Prostor pro úpravu smluvními přepravními podmínkami a požadavky na jejich aplikaci.

12:15 – 13:15 Oběd

13:15 - 14:45

Přepravní smlouva v mezinárodní železniční nákladní přepravě. Úmluva COTIF, předpisy CIM. Rozsah použití předpisů CIM, prostor pro smluvní volnost stran, povinnosti odesilatele a dopravce, problematika přepravního dokumentu. Dodací lhůta a důsledky jejího překročení. Odpovědnost dopravce za ztrátu zásilky a zpoždění s jejím dodáním – možnost liberace dopravce z odpovědnosti, limity plnění a ztráta oprávnění dovolávat se limitů plnění. Problematika provádění přepravy vícero dopravci.

14:45 - 15:00 Přestávka na kávu / čaj

15:00 – 16:30

Přepravní smlouva podle CIM – pokračování. Přepravy v režimu CIM/SMGS a přepravy prováděné výlučně podle SMGS. Uplatňování nároků z přepravní smlouvy (ať už v mezinárodní nebo vnitrostátní přepravě) – problematika pasivní legitimace, příslušného soudu a promlčecí lhůty. Zabavení a obstavení železničních vozidel dopravce za účelem výkonu rozhodnutí.

16:30 - 17:00

Závěrečná diskuse, ukončení semináře

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30% dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 %, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 %, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 %

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a oběd.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

2.900,- (vč. 21% DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

Album

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy