Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Miloš Olík – předseda
Miloš Olík – předseda
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Hospodářská soutěž - praktické aspekty „dawn raid“, trestně právní konsekvence - zejména TOPO

 • Datum konání: 4.3.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 4.3.2019, 12:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Hospodářská soutěž - praktické aspekty „dawn raid“, trestně právní konsekvence - zejména TOPO

Seminář se zaměří na praktické aspekty ochrany hospodářské soutěže, zejména na problematiku dawn raidu – místního šetření v obchodních prostorách soutěžitele. Přednášející seznámí posluchače s jeho procesním vymezením a zodpoví tak otázku, kdy je Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) oprávněn k tomuto kroku přistoupit. Především však bude seminář zaměřen na zcela praktickou stránku místního šetření – Jakým způsobem probíhá? Na co se inspektoři zaměřují? Jakou je třeba inspektorům poskytovat součinnost? Kde jsou limity inspekční činnosti a jak se bránit v případě jejich překročení? Smyslem semináře bude usnadnit posluchačům co nejvíce prevenci před negativními dopady zásahu ÚOHS.

V další části semináře přednášející zodpoví otázku, jak na problematiku hospodářské soutěže (či související oblast účasti ve veřejných zakázkách) nahlíží trestní právo. Představí tak nejrizikovější trestné činy z této oblasti a objasní rozdíl mezi pravomocemi ÚOHS a orgánů činných v trestním řízení během vyšetřování. Přednášející dále představí koncept trestní odpovědnosti právnických osob a vysvětlí případy, kdy může jednání orgánů či zaměstnanců společnosti vést k jejímu trestnímu stíhání. Především se však posluchači na semináři seznámí s praktickými radami, jak trestněprávním rizikům předcházet.

Určeno pro:

Seminář je určen zejména pro členy statutárních orgánů a vrcholného managementu (obchodní ředitele) společností ze sektorů obchodujících (nejen) s veřejným sektorem a pro jejich obchodní zástupce odpovědné za přípravy nabídek, vyjednávání se zákazníky i konkurenty či samostatné sjednávání kontraktů.

Další skupinou posluchačů, pro kterou je tento seminář určen, jsou pracovníci odpovědní za compliance a corporate governance. Ti mohou poznatky získané na semináři uplatnit ve své praxi při nastavení metodik chování právě například v souvislosti s případným místním šetřením či detekcí rizikového jednání zaměstnanců.

Cíl semináře:

Smyslem semináře bude v jeho prvním tematickém bloku poskytnout posluchačům praktické rady, jak se chovat v případě místního šetření ÚOHS a jak předcházet jemu samotnému a jeho možným negativním dopadům. Cílem části semináře zabývající se trestními aspekty hospodářské soutěže je pak prevence, zejména představení systémových a reaktivních opatření zaměřených na to, aby bylo riziko trestně právního postihu společnosti i jejích zaměstnanců co nejmenší.

Přednášející:

JUDr. Lukáš Duffek - vedoucí advokát, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Lukáš Duffek je specialistou v oblasti sporů a jejich řešení. Poskytuje komplexní právní poradenství účastníkům všech typů řízení, a to jak před obecnými soudy, tak v řízení rozhodčím. Má hluboké zkušenosti s poskytováním právní podpory při přípravě procesních strategií, právních analýz a vyjednávání stran před i po započetí soudních řízení, sjednávání narovnání či uzavírání smírů, při výkonu rozhodnutí a v řízení exekučním. Lukáš má bohatou praxi se zastupováním klientů před soudy všech stupňů, vč. formulace příslušných podání, ať už se jedná o spory z oblasti stavebnictví a velkých výstavbových projektů, z oblasti IT, autorskoprávních nároků, nekalosoutěžních nároků, strojírenství, obchodování s pohledávkami, incidenčních sporů v rámci insolvenčních řízení, pracovněprávních sporů či vlastnictví pozemků.

Lukáš Duffek se intenzivně zabývá také trestní právem a obhajobou v trestím řízení, včetně zaměření na trestní odpovědnost právnických osob, kterým poskytuje právní služby také v oblasti prevence a zavádění trestněprávních compliance systémů. Je členem Unie obhájců České republiky. Dále je zapsaným mediátorem dle zákona o mediaci, členem Komise pro obchodní právo a praxi zřízené při ICC Česká republika a členem pracovní skupiny České advokátní komory pro věcný záměr nového civilního řádu soudního. Ve většině uvedených oblastí přednáší, školí a publikuje.

Mgr. Jan Měkota - advokát, ROWAN LEGAL, advokátní kancelář, s.r.o.

Jan Měkota je vedoucím advokátem soutěžní specializace ROWAN LEGAL. V rámci této specializace Jan Měkota vede projekty týkající se spojování soutěžitelů včetně zastupování klientů v řízeních před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže či Evropskou komisí. Jan Měkota rovněž poskytuje komplexní právní poradenství klientům ROWAN LEGAL ve věcech zneužívání dominance a kartelových dohod či v oblasti veřejné podpory. V rámci tohoto svého zaměření se Jan dlouhodobě podílí na tvorbě a implementaci vnitřních compliance systémů zaměřených zejména na prevenci v soutěžní a trestněprávní oblasti. Soutěžní poradenství poskytuje Jan zejména klientům z oblasti práva informačních technologií, dodavatelů v oblasti energetiky či stavebnictví, ale rovněž klientům v oblasti farmacie či potravinářského průmyslu. Pro tyto klienty Jan připravoval rovněž řadu školení zaměřených na jednání a povinnosti spojené s místním šetřením či deliktní odpovědnost spojenou s kartelovým právem.

V kartelových věcech a oblasti zneužití dominance Jan Měkota vedle preventivní činnosti spočívající v každodenním poradenství a přípravě compliance manuálů zastupoval a zastupuje celou řadu klientů v řízeních vedených Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. V kartelové oblasti Jan Měkota těží ze své hluboké znalosti prostředí veřejných zakázek a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů Evropské unie.

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné firmy – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné firmy – sleva 5 localhost, 3 kolegové z jedné firmy – sleva 10 localhost, 4 a více kolegů z jedné firmy – sleva 15 localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků 8:30 - 9:00 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

1.900,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL