Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Publikace

Documentary Credits in Practice

Documentary Credits in Practice

Autor: Pavel Andrle

Publikace je v anglickém jazyce.

Publikace se komplexním způsobem zabývá problematikou jednoho z nejstarších a nejbezpečnějších platebních instrumentů v zahraničním obchodě, a to z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě – „Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy“ a současně z pohledu naší bankovní praxe.

Základní části titulu:

I. Obecná část obsahuje podrobné seznámení s dokumentárním akreditivem, jeho rolí a postavením ve financování zahraničního obchodu. Akreditiv je zde porovnáván s jinými platebními metodami z hlediska výhod či nevýhod pro obchodní strany. Naleznete zde přehledně zpracované souvislosti mezi dopravními dokumenty používanými v zahraničním dokumentárním platebním styku a zbožím, ke kterému se vztahují. Dále zde představujeme hlavní prvky dokumentárního akreditivu – charakter závazku bank(y) z akreditivu, princip nezávislosti na obchodních kontraktech, vztahy mezi jednotlivými stranami, které se zúčastňují akreditivní transakce, a další. Dokumentární akreditiv popisujeme tím nejpraktičtějším způsobem, oproti jiným podobným publikacím, které se mu věnují v obecné rovině. Akreditivní listinu, jež stanovuje podmínky akreditivu, popisujeme postupně, „položku po položce“. Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy jsou zde vysvětleny (včetně různých možností) přímo v souvislosti s jednotlivými náležitostmi akreditivu.

II. Praktická čast již podrobněji vysvětluje postup v akreditivní operaci – od předkontraktační přípravy, přes sestavení obchodní smlouvy (s důrazem na část týkající se podmínek placení prostřednictvím dokumentárního akreditivu) a vystavení akreditivu až ke komplementaci akreditivem požadovaných dokumentů, k jejich prezentaci a čerpaní akreditivu. Zde se obeznámíte s běžnými postupy a povinnostmi jednotlivých bank v akreditivní operaci i s případnými problémy a způsoby, jak se jim v praxi vyhnout. Značná pozornost je věnována problematice vystavení akreditivu, tj. řádnému vyplnění příkazu k vystavení dokumentárního akreditivu. Pro importéra je velmi důležité, aby požadované dokumenty co možná nejvíce prokazovaly splnění dodacích a dalších podmínek ze strany exportéra, aby dodávka zboží byla učiněna včas, v požadovaném množství a kvalitě. Je tedy naprostou nezbytností, aby importér správně zvolil požadované dokumenty (dle kupní smlouvy) a správně a dostatečně je v instrukcích k vystavení dokumentárního akreditivu upřesnil. Budeme se zde též podrobně zabývat i avizováním a potvrzováním akreditivů a prezentací dokumentů.

III. Financování akreditivů: Akreditiv není jen zajišťující platební instrument, ale může posloužit i jako nástroj financování. Importér často potřebuje odklad platby nebo bankovní úvěr na financování svého dovozu. Exportér často hledá možnosti předexportního financování, tj. financování výroby a expedice zboží. Pokud poskytuje obchodní úvěr – odklad platby – importérovi, sám může potřebovat příslušnou pohledávku financovat, tedy exportní financování. Tato část publikace čtenáře přehledně seznámí s různými formami financování v souvislosti s akreditivy.

IV. Kontrola dokumentů: Akreditiv plní požadovaný účel ve vztahu k exportérovi, tj. zajišťuje mu zaplacení kupní
ceny jím dodávaného zboží, ale pouze tehdy, splní-li exportér všechny dané podmínky; jinými slovy, předloží-li včas dokumenty striktně odpovídající podmínkám akreditivu. V praxi s tímto požadavkem bývá spojeno velké množství komplexních problémů a nejasností, proto velmi často dochází k tomu, že v dokumentech prezentovaných exportérem jsou bankami nalezeny nesrovnalosti. Tato část publikace vás seznámí s požadavky na dokumenty podle „Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy, publ.. ICC č. 600, revize 2007“ tak, jak jsou aplikovány bankami. Znalost těchto pravidel je pro exportéra používajícího akreditiv naprosto klíčová – jedině tak může podmínky akreditivu splnit a dostat včas zaplaceno!

1.100 Kč (vč. 10% DPH)

Objednat

Elektronická objednávka publikací ICC
Odesláním, vyplněním nebo jiným poskytnutím osobních údajů (zejména jména, příjmení, adresy, telefonního čísla, data narození a podobizen) Národnímu výboru Mezinárodní obchodní komory v České republice (dále jen ICC ČR) souhlasí člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR se zařazením těchto osobních údajů do databáze ICC ČR a s jejich případným následným zpracováním (a to i prostřednictvím zpracovatele) za účelem poskytování služeb a výrobků ICC ČR, provozu vnitřní agendy ICC ČR a zasílání obchodních sdělení. Výše uvedené osobní údaje jsou takto poskytnuty na dobu neurčitou, tj. do odvolání souhlasu. Člen ICC ČR nebo účastník akce pořádané ICC ČR tímto bere na vědomí, že má zejména následující práva: svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese ICC ČR odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů a jejich likvidaci.

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz