Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Exportní strategie ČR 2012–2020
Exportní strategie ČR 2012–2020
Incoterms 2010
Incoterms 2010

Publikace

 • Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert

  Uplatňování pravidel Incoterms® 2010 v praxi zahraničního obchodu

  Tato publikace je zaměřena na zkušenosti z obchodní, právní, dopravní a pojišťovací činnosti, a také čerpá z praktických workshopů a seminářů pořádaných v ICC ČR.

  Obsahuje výklad jednotlivých pravidel Incoterms 2010 je v autentické anglické verzi a v české, německé a ruské mutaci. Dále obsahuje příklady uplatňování pravidel Incoterms 2010 v praxi, vzory dopravních dokumentů používané v jednotlivých dopravních odvětvích, Úmluvu OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží - Římskou úmluvu, Vzorovou kupní smlouvu ICC, anglo-český a česko-anglický odborný slovník a další.  

  Při objednávce 10 a více kusů publikace nabízíme slevu 10%.

  600 Kč (vč. 10% DPH)

 • Incoterms® 2010 Wallchart
  • Autor: ICC Česká republika

  Incoterms® 2010 Wallchart

  Tradiční wallchart v českém jazyce s grafickým znázorněním jednotlivých podmínek v podobě plakátu, rozměr 30 x 63 cm.

  Při objednávce 10 a více kusů nabízíme slevu 10%.

  200 Kč (vč. 15% DPH)

 • Komentář k UCP 600
  • Autor: Pavel Andrle

  Komentář k UCP 600

  V této publikaci můžete nalézt objektivní komentář k poslední revizi pravidel UCP 600 (revize 2007), a to jak s ohledem na další dokumenty Bankovní komise, odborné komentáře předních světových expertů na tuto problematiku, tak i v neposlední řadě na naši bankovní praxi a zkušenosti s implementací revize UCP 600 v praxi.

  Při objednávce 10 a více kusů publikace nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (vč. 10% DPH)

 • Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv
  • Autor: ICC Česká republika

  Financování pohledávek - Forfaiting, Jednotná pravidla pro forfaiting (URF) včetně vzorových smluv

  Forfaiting je velmi flexibilní metoda, která se používá převážně pro financování zahraničního obchodu. Forfaiting lze použít v souvislosti s nesčetnou řadou různých platebních instrumentů, jako jsou například dokumentární akreditivy, směnky vlastní i cizí, ale i v případě dalších typů platebních pohledávek.

  Nová publikace obsahuje úvod do problematiky forfaitingu, který vysvětluje jeho základní principy a možnosti využití v praxi. Následuje stručný úvodní komentář k vlastním Jednotným pravidlům pro forfaiting (URF), které jako svoji publikaci č. 800 vydala ICC. Pravidla byla vytvořena společnými silami ICC a IFA (Mezinárodní forfaitingové asociace se sídlem v Curychu).

  Nejdůležitější částí publikace jsou samotná ICC – IFA Jednotná pravidla pro forfaiting, a to v anglickém originále a v odborném českém překladu, a dále pak nezávazné vzorové smlouvy, opět v anglické a české jazykové verzi. Překlady do českého jazyka revidovala odborná pracovní skupina sestavená v rámci Bankovní komise ICC ČR.

  Při objednávce 10 a více kusů publikace nabízíme slevu 10%.

  100 Kč (vč. 10% DPH)

 • Rizika v komerční praxi
  • Autor: František Janatka a kolektiv

  Rizika v komerční praxi

  Problematika rizik v komerční praxi je známa všem podnikatelům. Zvyšování komerčních rizik v posledních letech nesporně ovlivňuje globalizace světového obchodu, rostoucí objem zahraničního obchodu a služeb i cyklický vývoj ekonomik. Tematické zaměření publikace je velmi aktuální. Bez ohledu na to, zda se jedná o komerční praxi v mezinárodním, vnitrounijním nebo vnitřním obchodu.

  Autoři zvolili jako hlavní cíl a zaměření publikace upozorňovat podnikatelskou veřejnost na rizikové faktory a doporučit taková opatření, která by v praxi snížila rizika na přijatelné minimum. Přitom platí, že pokud podnikatel není ochoten podstoupit přiměřená rizika anebo se jim přímo vyhýbá, nevede to obvykle k lepším hospodářským výsledkům, ale k nevyužívání příležitostí.

  Publikace je rozdělena do 10 kapitol a logicky vychází z toho, jak mohou jednotlivé typy rizik způsobit hospodářské škody a jak lze rizikům a škodám předcházet. Pro praktické použití jsou na závěr každé kapitoly shrnuta „doporučení pro praxi“.

  250 Kč (vč. 10% DPH)

 • Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010)
  • Autor: ICC Česká republika
  • Vyprodáno

  Jednotná pravidla pro záruky vyplatitelné na požádání URDG 758 (Revize 2010)

  Tato revize pravidel ICC pro záruky vyplatitelné na požádání (URDG) je jejich první revizí od roku 1991, kdy byla tato pravidla ICC vytvořena. 
   
  Původní pravidla URDG 458 se v posledních letech těšila širokému mezinárodními přijetí, které následovalo poté, co je do svých vzorů záruk zahrnula Světová banka a co byla schválena organizací UNCITRAL a vedoucími profesními asociacemi jako např. FIDIC. 
   
  Při objednávce 10 a více kusů publikace nabízíme slevu 10%.
   

  100 Kč (vč. 10% DPH)

 • Examination of documents under Documentary Credits (2. aktualizované a rozšířené vydání)
  • Autor: Pavel Andrle
  • Vyprodáno

  Examination of documents under Documentary Credits (2. aktualizované a rozšířené vydání)

  Publikace je v anglickém jazyce.

  Jedná se o ojedinělou publikaci, která se detailně zaměřuje na problematiku přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů, tj. platebních instrumentů často používaných v zahraničním obchodě. Banky při přezkoumání dokumentů v rámci akreditivů aplikují mezinárodní pravidla Mezinárodní obchodní komory (ICC), tj. Jednotné zvyklosti a pravidla pro dokumentární akreditivy (v současné době se používá poslední revize z roku 2007, UCP 600) a jejich doplněk: Mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů v rámci dokumentárních akreditivů (ISBP, publikace ICC č. 745).

  Publikace velmi podrobně a praktickým způsobem seznamuje čtenáře s aplikací těchto pravidel bankami v každodenní praxi. Nejdříve se zaměřuje na obecná pravidla, která se týkají prezentací dokumentů, např. otázkou, kde a do kdy musí být dokumenty předloženy, jaké dokumenty banky považují za originály a kopie, apod. V další části publikace se čtenář seznámí s aplikací pravidel na přezkoumání nejčastěji předkládaných dokumentů v rámci akreditivů, tj. především obchodní faktury, balicího a vážního listu, různých certifikátů, dopravních dokumentů, dokumentů vystavovaných zasílateli a pojistných dokumentů. Poskytuje detailní „check-listy“, tedy vzory příslušných dokumentů s podrobným vysvětlením, jaké náležitosti banky přezkoumávají.

  Publikace samotná pravidla ICC též jako přílohu obsahuje, což dále usnadní její praktické každodenní využití. Znalost této problematiky je naprosto klíčová pro vývozce, kteří dokumentární akreditivy používají jako platební podmínku ve svých zahraničních kontraktech. Publikace je velmi vhodná i pro dovozce, kteří pracují s akreditivy. Umožní jim pochopit, jak správně akreditivní podmínky specifikovat jak v samotných kontraktech, tak i v rámci příkazu k vystavení akreditivu. A pochopitelně banky, které dokumentární akreditivy provádějí, musí tuto problematiku velmi dobře znát.
  Kniha byla aktualizována s ohledem na zkušenosti s implementací nových ISBP 745 v praxi. Dále nově podrobně řeší situace, kdy prezentace nevyhovuje podmínkám akreditivů, tj. jak takovou situaci řešit, popř. jak řádně takovou prezentaci banka odmítne. Publikace svým rozsahem i množstvím praktických informací, které poskytuje, nemá v celosvětovém měřítku obdoby!

  Autorem této publikace je Pavel Andrle, poradce a lektor v oblasti trade finance, tajemník bankovní komise ICC ČR.

 • Dokumentární akreditiv v praxi (6. přepracované a doplněné vydání)
  • Autor: Pavel Andrle
  • Vyprodáno

  Dokumentární akreditiv v praxi (6. přepracované a doplněné vydání)

  Na našem trhu ojedinělá publikace, která komplexně a prakticky zpracovává tento velmi významný způsob financování zahraničního, ale i tuzemského obchodu. Usnadní všem podnikatelům, a především exportérům, každodenní obchodní styk s obchodními partnery a bankami v souvislosti s dokumentárními akreditivy.

  Problematika je zpracována jak z pohledu standardních pravidel, podle kterých se provádí na celém světě -  "Jednotných zvyklostí a pravidel pro dokumentární akreditivy ", tak i z pohledu české bankovní praxe. Autor usiloval o vytvoření referenční publikace, která by se stala v této oblasti standardem. Z toho důvodu proběhly konzultace s mnoha předními odborníky - výsledkem je maximální vytěsnění subjektivních názorů, nejasností či nepřesností ve formulacích.

  Nové aktualizované vydání reaguje na změny v praxi v oblasti přezkoumání dokumentů předkládaných v rámci dokumentárních akreditivů, především na vydání revidované publikace ICC, ISBP 745 (mezinárodní standardní bankovní praxe pro přezkoumání dokumentů pod UCP 600).

  Publikace je též obohacena o novou kapitolu zaměřenou na financování akreditivů, a to z pohledu exportéra, tak i  importéra.

   

 • Vzorová mezinárodní kupní smlouva
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert
  • Vyprodáno

  Vzorová mezinárodní kupní smlouva

  Publikace je složena ze dvou částí: části A definující specifické, zvláštní podmínky pro vzorovou kupní smlouvu, jejíž text je názorně uveden jak v nevyplněné formě, tak i v ukázkovém příkladu v příloze čís. 1, a části B definující všeobecné podmínky uplatnitelné pro všechny smlouvy zabývající se prodejem výrobků v mezinárodním obchodě.

  Jak je v úvodu části B zdůrazněno, mohou být v praxi všeobecné podmínky použity buď jako nedílná součást specifických, zvláštních podmínek uvedených v části A, anebo zcela samostatně. V další části publikace se vychází z dlouhodobých poznatků a na jejich podkladě jsou připraveny jednotlivé přílohy.

  Vedle základního výkladu všech třinácti doložek INCOTERMS 2000 v českém, anglickém a německém znění je uveden obsažnější komentář k jejich uplatňování u nás a poznámky k Úmluvě OSN o smlouvách o mezinárodní koupi zboží při jejím srovnání s naší právní normou.

 • Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě
  • Autor: JUDr. Miroslav Šubert
  • Vyprodáno

  Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě

  Společná havárie v námořní a ve vnitrozemské vodní dopravě zahrnuje výklad posledních vydání Yorsko-Antverpských pravidel z roku 2004 a Mezinárodní úmluvy o záchranné operaci z roku 1989.

  Účelem této publikace je seznámit účastníky zahraničněobchodních transakcí, ale i ostatní činitele podílející se aktivně na této činnosti na úseku mezinárodní dopravy a přepravy pojištění, práva bankovnictví s problematikou společné havárie a záchranných operací, k nimž dochází na úseku námořní a vnitrozemské vodní dopravy. 

   

Spolupracujeme s

 • EurAcitv
 • SPCR
 • Hospodářská komora ČR
 • SME Union Czech Republic
 • Celní správa
 • Czech Trade
 • BusinessInfo.cz
 • SSL
 • Asociace exportérů
 • KZPS
 • eBSI Export Academy