Užitečné kontakty
Užitečné kontakty
Incoterms 2020
Incoterms 2020
Poradenství
Poradenství
Vzdělávání
Vzdělávání
Publikace
Publikace
Konference
Konference
Teritoriální setkání
Teritoriální setkání

Akce

Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek

 • Datum konání: 15.4.2019, 09:00
 • Datum ukončení: 15.4.2019, 15:00
 • Místo konání: ICC ČR, Florentinum (recepce A), Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1
Zkušenosti ze soudní praxe sporů ze stavebních zakázek
Realizujete stavební zakázky? Potýkáte se přitom s nejrůznějšími problémy a spory a zajímá Vás, jak tyto spory řešit a zejména, jak jim předejít? Zajímá Vás, jaké dopady do realizace zakázky mají např. vady v projektové dokumentaci a kdo za ně odpovídá? Kdy můžete požadovat zvýšení ceny zakázky? Nebo jak správně provést změny realizované zakázky? Jak řešit reklamace nebo naopak, jakou reklamací není potřeba se zabývat?

Absolvováním semináře účastníci získají praktické i teoretické znalosti týkající se realizace stavebních zakázek, a sporů, které se v souvislosti s realizací staveb nejčastěji řeší. Pozornost bude věnována jak menším stavbám, tak i velkým výstavbovým projektům. Účastníci budou mít po absolvování semináře přehled o nejen o tom, jaká hlediska jsou klíčová řešení hrozících i vzniklých sporů, ale zejména, jak těmto sporům efektivně předejít.

Určeno pro:

Seminář je určen především pro podnikové právníky, advokáty, zaměstnance stavebních společností, kteří uzavírají smlouvy o dílo nebo řeší právní problémy vzniklé při realizaci staveb.

Seminář se bude věnovat jak právním problémům vznikajícím při realizaci menších staveb, tak i problémům, které vznikají v rámci výstavbových projektů (např. za použití smluvních podmínek pro výstavbu FIDIC).

Přednášející:

JUDr. Radka Chlebcová, Ph.D., advokát - lektor ICC ČR, absolvent PF MU Brno se specializací na mezinárodní právo soukromé a obchodní, realizaci investičních celků a řešení vad zboží nebo díla, držitel CACE certifikátu na smluvní podmínky pro výstavbu pro stavební a inženýrská díla projektovaná objednatelem.

Program:

 • Úvod k řešení sporů ve stavebnictví, způsoby řešení sporů při realizaci stavebních zakázek, výhody a nevýhody jednotlivých způsobů
 • Problémy vznikající díky nedostatečné nebo nevhodné definici předmětu smlouvy

        - Definování předmětu plnění odkazem na projektovou dokumentaci, odpovědnost za chyby projektové dokumentace

        - Odpovědnost za projektovou dokumentaci v FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book

        - Jak ujednání o určení ceny odkazem na rozpočet ovlivňuje rozsah předmětu díla

 • Jak postupovat v případě, kdy se ukáže jako nezbytné změnit původní předmět díla nebo podmínky jeho realizace

         - Změny díla v. změny smlouvy, kdy je nutná písemná dohoda o změně

         - Nejasná dohoda o změně termínu plnění a dopad do povinnosti hradit smluvní pokutu a náhradu škody

         - Variace dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book

 • Pojem Claimu dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book

         - Základní přehled Claimů objednatele a zhotovitele

         - Postup při uplatnění Claimů

 • Definice ceny a spory týkající se určení ceny díla

        - Způsoby určení ceny díla, měřená zakázka dle FIDIC 1999 Red Book

        - Určení ceny odkazem na rozpočet

        - Možnost zvýšení dohodnuté ceny díla, kdy je změna ceny díla změnou smlouvy vyžadující dodatek ke smlouvě

 • Problémy vznikající v okamžiku, kdy má být dílo dokončeno a předáno

        - Kdy je dílo právně provedeno

        - Předávací protokol a odmítnutí podpisu předávacího protokolu objednatelem

        - Jak postupovat, pokud má dílo v době předání vady

        - Převzetí dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book

 • Reklamace díla a spory týkající se vytknutí vad díla

        - Rozdíl mezi odpovědností za vady a zárukou

        - Co je vadou díla, jak se má správně reklamace uplatnit

        - Uplatnění reklamace dle FIDIC 1999 Red Book a FIDIC 1999 Yellow Book

         - Do kdy je nutné reklamaci uplatnit, jaké vady je možné uplatnit i po uplynutí záruční doby

         - Jak správně uplatnit slevu z díla, jak určit výši slevy

         - Možnost objednatele odstranit vady na vlastní náklady a požadovat úhradu těchto nákladů po zhotoviteli

 • Odstoupení od smlouvy

        - Kdy je možné od smlouvy odstoupit, dopad odstoupení do povinností stran

        - Vydání bezdůvodného obohacení a určení jeho výše

         - Smluvní možnost vyloučení odstoupení, omezení smluvních důsledků odstoupení ve smlouvách uzavřených se spotřebiteli

 • Spory týkající se zajištění splnění smlouvy (smluvní pokuta, zádržné, bankovní záruka a její neoprávněné čerpání
 • Spory týkající se náhrady škod

Slevový program:

Člen ICC ČR – sleva z celkové částky: 1 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 10, 20 nebo 30localhost dle příspěvkového řádu
Nečlen – sleva z celkové částky: 2 kolegové z jedné společnosti – sleva 5localhost, 3 kolegové z jedné společnosti – sleva 10localhost, 4 a více kolegů z jedné společnosti – sleva 15localhost

Jste členem ICC ČR? Seznam členů naleznete zde (v dolní části stránky).

Registraci je nutné provést pro každou osobu zvlášť pod jejím jménem, e-mailem a telefonním číslem.

Registrace na seminář je závazná, při neúčasti se uhrazený účastnický poplatek nevrací, viz. Všeobecné obchodní podmínky ICC ČR, storno poplatky viz. bod 4.

Prezence účastníků před seminářem v čase 8:30 - 8:55 hod.

V průběhu semináře bude účastníkům poskytnuto občerstvení a nápoje.

Přihlášky ve wordu zasíláme na požádání - filipkova@icc-cr.cz

Těšíme se na Vás :)

Cena

3.900,- (vč. 21localhost DPH)

Kontakt

 • Kontaktní jméno pořadatele: Renata Filípková
 • Telefon na pořadatele: 257 217 744
 • E-mail na pořadatele: filipkova@icc-cr.cz

Soubory

« Zpět na seznam

Spolupracujeme s

 • Asociace exportérů
 • BusinessInfo.cz
 • Celní správa
 • Cyber Fox
 • Czech Trade
 • SPCR
 • Hospodářská komora
 • KZPS
 • SME Union
 • SSL
 • SmartWhistle.cz